Setembro, 21
Sábado
Setembro, 22
Domingo
Setembro, 23
Segunda-Feira
Setembro, 24
Terça-Feira
Setembro, 25
Quarta-Feira
Setembro, 26
Quinta-Feira
Setembro, 27
Sexta-Feira
Setembro, 28
Sábado
Setembro, 29
Domingo
Setembro, 30
Segunda-Feira
Outubro, 01
Terça-Feira
Outubro, 02
Quarta-Feira
Outubro, 03
Quinta-Feira
Outubro, 04
Sexta-Feira
Outubro, 05
Sábado
Outubro, 06
Domingo
Outubro, 07
Segunda-Feira
Outubro, 08
Terça-Feira
Outubro, 09
Quarta-Feira
Outubro, 10
Quinta-Feira
Outubro, 11
Sexta-Feira
Outubro, 12
Sábado
Outubro, 13
Domingo
Outubro, 14
Segunda-Feira
Outubro, 15
Terça-Feira
Outubro, 16
Quarta-Feira
Outubro, 17
Quinta-Feira
Outubro, 18
Sexta-Feira
Outubro, 19
Sábado
Outubro, 20
Domingo
Outubro, 21
Segunda-Feira
Outubro, 22
Terça-Feira

Charme
                                                                 

Luxo
                                                                 

Cristal