Tháng 5, 20
Chủ Nhật
Tháng 5, 21
Thứ 2
Tháng 5, 22
Thứ 3
Tháng 5, 23
Thứ 4
Tháng 5, 24
Thứ 5
Tháng 5, 25
Thứ 6
Tháng 5, 26
Thứ 7
Tháng 5, 27
Chủ Nhật
Tháng 5, 28
Thứ 2
Tháng 5, 29
Thứ 3
Tháng 5, 30
Thứ 4
Tháng 5, 31
Thứ 5
Tháng 6, 01
Thứ 6
Tháng 6, 02
Thứ 7
Tháng 6, 03
Chủ Nhật
Tháng 6, 04
Thứ 2
Tháng 6, 05
Thứ 3
Tháng 6, 06
Thứ 4
Tháng 6, 07
Thứ 5
Tháng 6, 08
Thứ 6
Tháng 6, 09
Thứ 7
Tháng 6, 10
Chủ Nhật
Tháng 6, 11
Thứ 2
Tháng 6, 12
Thứ 3
Tháng 6, 13
Thứ 4
Tháng 6, 14
Thứ 5
Tháng 6, 15
Thứ 6
Tháng 6, 16
Thứ 7
Tháng 6, 17
Chủ Nhật
Tháng 6, 18
Thứ 2
Tháng 6, 19
Thứ 3
Tháng 6, 20
Thứ 4

Superior Room
                                                                 

Deluxe Room
                                                                 

Standard Room
                                                                 

Executive Room