Tháng 6, 25
Chủ Nhật
Tháng 6, 26
Thứ 2
Tháng 6, 27
Thứ 3
Tháng 6, 28
Thứ 4
Tháng 6, 29
Thứ 5
Tháng 6, 30
Thứ 6
Tháng 7, 01
Thứ 7
Tháng 7, 02
Chủ Nhật
Tháng 7, 03
Thứ 2
Tháng 7, 04
Thứ 3
Tháng 7, 05
Thứ 4
Tháng 7, 06
Thứ 5
Tháng 7, 07
Thứ 6
Tháng 7, 08
Thứ 7
Tháng 7, 09
Chủ Nhật
Tháng 7, 10
Thứ 2
Tháng 7, 11
Thứ 3
Tháng 7, 12
Thứ 4
Tháng 7, 13
Thứ 5
Tháng 7, 14
Thứ 6
Tháng 7, 15
Thứ 7
Tháng 7, 16
Chủ Nhật
Tháng 7, 17
Thứ 2
Tháng 7, 18
Thứ 3
Tháng 7, 19
Thứ 4
Tháng 7, 20
Thứ 5
Tháng 7, 21
Thứ 6
Tháng 7, 22
Thứ 7
Tháng 7, 23
Chủ Nhật
Tháng 7, 24
Thứ 2
Tháng 7, 25
Thứ 3
Tháng 7, 26
Thứ 4

Superior Room
                                                                 

Deluxe Room
                                                                 

Standard Room
                                                                 

Executive Room