Tháng 12, 15
Thứ 6
Tháng 12, 16
Thứ 7
Tháng 12, 17
Chủ Nhật
Tháng 12, 18
Thứ 2
Tháng 12, 19
Thứ 3
Tháng 12, 20
Thứ 4
Tháng 12, 21
Thứ 5
Tháng 12, 22
Thứ 6
Tháng 12, 23
Thứ 7
Tháng 12, 24
Chủ Nhật
Tháng 12, 25
Thứ 2
Tháng 12, 26
Thứ 3
Tháng 12, 27
Thứ 4
Tháng 12, 28
Thứ 5
Tháng 12, 29
Thứ 6
Tháng 12, 30
Thứ 7
Tháng 12, 31
Chủ Nhật
Tháng 1, 01
Thứ 2
Tháng 1, 02
Thứ 3
Tháng 1, 03
Thứ 4
Tháng 1, 04
Thứ 5
Tháng 1, 05
Thứ 6
Tháng 1, 06
Thứ 7
Tháng 1, 07
Chủ Nhật
Tháng 1, 08
Thứ 2
Tháng 1, 09
Thứ 3
Tháng 1, 10
Thứ 4
Tháng 1, 11
Thứ 5
Tháng 1, 12
Thứ 6
Tháng 1, 13
Thứ 7
Tháng 1, 14
Chủ Nhật
Tháng 1, 15
Thứ 2

Superior Room
                                                                 

Deluxe Room
                                                                 

Standard Room
                                                                 

Executive Room